GIDS Open Standaarden website en LinkedIn pagina gelanceerd... de visie op GIDS, Gezondheid ondersteund door een Integraal Digitaal Systeem, is door meerdere ervaringen en voortschrijdende inzichten ontstaan. GIDS Open Standaarden is vooral een technische 'community' en continu in ontwikkeling. Een groep voorlopers uit verschillende organisaties en disciplines die van en met elkaar leren en de visie GIDS willen realiseren door samen te doen. De manier waarop we samenwerken noemen wij 'Community Based Development', waarin verschillende organisaties in wisselende samenstellingen samenwerken op de overlap van hun belangen. Wij zien behoefte aan open source componenten gebaseerd op open standaarden voor gezamenlijke functies. Zoals het kunnen starten van apps van derden, data delen by design of waarde transacties uitvoeren. Zo maken we de complexiteit die bij samenwerking in het Nederlandse zorgstelsel komt kijken beheersbaar. MIles Ahead is initiatiefnemer van GIDS Open standaarden, de gelijknamige website en LinkedIn pagina, in samenwerking met de Stichting Beter met Elkaar. Samen met kopgroepen van ICT-leveranciers nemen we digitale drempels weg en werken we aan duurzame technische open standaarden, gezamenlijke afspraken en support. gidsopenstandaarden.org | LinkedIn gidsopenstandaarden

Centrale Voorzieningen goes Nuts ... de kennis en de ervaring die in de ICT leveranciers community Centrale Voorzieningen is ontwikkeld op het gebied van samenwerken in communities vindt vanaf 2019 haar weg naar de Stichting Nuts. Als gevolg van het samengaan krijgt Nuts er een aantal ‘dossiers’ bij. Om te zorgen voor samenhang in deze volgende fase is daarvoor de metafoor 'Nuts & Bolts' bedacht. Nuts zorgt voor een decentrale basis om veilige netwerkverbindingen te maken. Daarop kunnen de samenwerkende leveranciers verschillende functies uitoefenen. Deze noemen we de Bolts. Neem bijvoorbeeld de 'Bolt' multidisciplinaire communicatie, een functie waar we gezamenlijke afspraken over maken en die op Nuts kunnen worden gebruikt of een 'Bolt' als de standaarden voor eOverdracht tussen ziekenhuis, eerstelijn en thuiszorg. In Centrale Voorzieningen hebben we ervaring opgedaan in efficiënte besluitvorming met gelijke verhoudingen en verschillende belangen. Door te schakelen op de overlap van belangen en goede afspraken over de open source licenties van de content en de software die we gezamenlijk ontwikkelen konden we in korte tijd grote stappen maken. Door nu actief bij te dragen aan Nuts profiteren we daar van. Alle partijen uit de community Centrale Voorzieningen zijn uitgenodigd om hun samenwerking rond identiteit, registers, grondslagen en logging voort te zetten bij Nuts. inleiding in Nuts

De Sociale Netwerk Standaard (SNS) heeft als doel meer eigen regie en multideskundige samenwerking mogelijk maken. Versie 1.0 van de open standaard zorgt ervoor dat je moeiteloos en veilig met jouw profiel vanuit het voor jou vertrouwde (wijk)platform kunt inloggen op een ander systeem. Jij bepaalt zelf welke gegevens je over jezelf en over jouw sociale netwerk deelt. Met wie je die deelt en hoe lang je die deelt, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft. Miles Ahead werkt in samenwerking met de Stichting Beter met Elkaar aan 'meer mensen gezond en vitaal'. Samen met onder andere ICT leveranciers, zorg en welzijn organisaties en bewoners nemen we digitale drempels weg in proeftuin wijken, ontwikkelen we open standaarden en experimenteren we met duurzame financiering. In 2019 hebben we een animatie gemaakt die dient als instrument ter ondersteuning van het ontwikkelproces. Om een gezamenlijk beeld te vormen en mensen enthousiast te maken bij te dragen aan de ontwikkeling. De klantreis in de animatie is een herinterpretatie van een waargebeurd verhaal. Het richt zich op zelfzorg en een integrale aanpak die dwars door bestaande zorg en welzijn domeinen heen loopt. Gebruik makend van zowel persoonlijke, professionele als sociale digitale systemen. De hoofdpersonen worden bij het werken aan gezondheid gefaciliteerd in het maken van keuzes die het beste bij hen en hun omgeving passen en zij kunnen zich daardoor actiever opstellen. animatie sociale netwerk standaard | stichting beter met elkaar

D4LS to HEALTH-RI, de operationele board van Data4lifesciences (D4LS) kwam bijeen bij Miles Ahead in Driebergen om de balans op te maken van 5 jaar D4LS en om richting te geven aan het vervolg van D4LS onder de vlag van Health-RI. Samenvattend heeft Data4lifesciences zijn sporen verdiend door de eerste stap te zetten naar verregaande samenwerking tussen UMCs op het gebied van data infrastructuur, namelijk het delen van ervaringen en best practices. Dat is buitengewoon nuttig en moeten we koesteren naar de toekomst binnen Health-RI, maar daarnaast moeten we ook de volgende stap zetten naar daadwerkelijke inhoudelijke samenwerking. MIles Ahead is partner van DTL en trad op als moderator tijdens de workshop. Deelnemende organisaties waren The Hyve, Voswiz, DTL, Lygature, D&A Group, Amsterdamumc, UMCG, LUMC, UMCU, SURF en Erasmus MC. Om input van buitenaf op te halen waren drie gastsprekers benaderd om extra stof tot nadenken te geven voor de toekomst van D4LS in Health-RI. De leiders van de D4LS werkpakketten schetsten de gewenste prioriteiten voor 2020 en daarna. De leden van de D4LS operationele board bogen zich in een brainstorm over de gewenste richting rondom drie kernthema’s voor de toekomstige doorontwikkeling onder Health-RI. pfd D4LS health-ri transition workshop

Blog GIDS Open Standaarden "... rust bewaren in tijden van verandering is belangrijk. Je realiseren dat veranderingen niet zo snel gaan als je zou willen ook. Veranderingen en het accepteren van nieuwe (technologische) oplossingen kosten tijd, dat bewijst ook het verleden. Je weg vinden is soms lastig en dan is het prettig een gids te hebben die je helpt overzicht te krijgen en gefundeerde keuzes te maken..." In 2019 is het blog GIDS Open Standaarden gestart op initiatief van Miles Ahead. Reis mee en lees echte verhalen over de puzzelstukjes die diverse partijen onderweg tegenkomen en samen het landschap van Zorg en Welzijn vormen. Je vindt hier nieuws, interviews, objectieve beschouwingen en onafhankelijke informatie over diverse ontwikkelingen binnen dit complexe landschap. Met een onderzoeksjournalistieke insteek hopen we de verschillende belanghebbende partijen te helpen door de bomen het bos weer te gaan zien. Naast ICT-leveranciers zijn dit ook beheerorganisaties, overheid en belangenverenigingen, gezondheid-, welzijn- en zorgaanbieders en burgers. Zodat partijen elkaar beter kunnen vinden op de overlap van individuele belangen en het maken van gezamenlijke oplossingen. blog.gidsopenstandaarden.nl


Nuts is een initiatief van Avinty, Caren, GeriMedica, Intramed, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Stichting Privacy by Design, Quli en Vital Health. De stichting wil een open source infrastructuur bouwen waarmee alle losse communicatie- en datasystemen in de zorg met elkaar verbonden kunnen worden. Van ziekenhuis en fysiotherapeut tot thuiszorgorganisatie en geestelijke gezondheidszorg. Nuts wil mogelijk maken dat patiëntgegevens gemakkelijk en veilig uitwisselbaar zijn tussen alle zorgverleners in Nederland. De stichting vindt het belangrijk dat de patiënt volledige controle heeft welke data met welke zorgverlener wordt gedeeld. Een open communicatienetwerk stimuleert de creativiteit en innovatie in de zorg-ICT markt. Met behoud van privacy kunnen gegevens moeiteloos uitgewisseld worden. Wanneer een kritieke massa zorgsystemen verbonden is, kunnen zorgverleners hun ICT-keuzes baseren op het systeem dat voor hen het beste is. Beperkte keuze in softwaresystemen om te kunnen samenwerken is dan verleden tijd. Patiënten kunnen op hun beurt de e-health oplossing kiezen die het beste bij hen past. Zij kunnen iedere behandelaar zelf toestemming geven hun data in te zien. Sinds 2018 maakt Miles Ahead onderdeel uit van het bestuur van de stichting Nuts. manifest nuts


Dutch Techcentre For Life Sciences is een publiek-private samenwerkingsverband van meer dan 50 life sciences organisaties in Nederland. Het overgrote deel van de Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen zijn partner en een groeiend aantal bedrijven. Miles Ahead is partner sinds 2018 vanwege de overlap van belangen in het Health-RI initiatief en The Personal Health Train. Health-RI staat voor ‘Health Research Infrastructure’. Het biedt een duidelijke visie en roadmap om te komen tot één verbindende nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research. Health-RI organiseert deze infrastructuur en geeft een praktische invulling aan het ‘Open Science’ beleid in Nederland door kennis, apparatuur en onderzoeksgegevens optimaal toegankelijk te maken voor onderzoek. Een actieve rol van óns als burgers is daarbij een essentieel uitgangspunt. Dit vergt veilige en gebruikersvriendelijke technologie, waarmee we zelfstandig aan onderzoek kunnen deelnemen met de zekerheid dat onze privacy is gewaarborgd. Om de gezondheidszorg te verbeteren is veel medische data nodig om te analyseren. Het probleem is dat deze gegevens zich op veel verschillende plekken bevinden: bij doktoren, ziekenhuizen en bij patiënten thuis. Vaak is deze data in verschillende talen geschreven, niet zomaar uitwisselbaar en de data is vaak privacy gevoelig is. Medische data is dus niet zomaar voor handen om van te leren. The Personal Health Train biedt hiervoor een oplossing. dtls.nl | health-ri.nl | manifest personal health train


SamenBeter (Stichting Beter met Elkaar) is het initiatief van een brede zorgcoalitie en komt onder andere voort uit bewegingen als ‘Positieve Gezondheid’ en ‘De Nieuwe GGZ’. In 2016 is het rapport Beter met Elkaar met de titel ‘meer mensen gezond en vitaal, simpelweg omdat het kan’ overhandigd aan de toenmalige minister van volksgezondheid. De vier aanbevelingen in het rapport zijn beloond met een subsidie voor vijf jaar. De kern; systeemverandering en transitie in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe vormen van samenwerking waarbij alle partijen betrokken worden. Het doel is niet alleen de zorg in de toekomst betaalbaar te houden maar door zelfregie mensen ook te laten zorgdragen voor hun eigen gezondheid en vitaliteit, waardoor we beter keuzes kunnen maken. Een drempelloos digitaal zorgsysteem is één van de vier aanbevelingen. Miles Ahead is mede initiatiefnemer, we hebben onze kennis en ervaring ingebracht om dit traject levensvatbaar en werkbaar te maken. Halverwege 2017 is de Stichting Beter met Elkaar opgezet en wordt het programma uitgevoerd onder de naam SamenBeter. In afstemming met andere landelijke initiatieven zoals Koppeltaal en MedMij en in samenwerking met ICT-leveranciers hebben we geëxperimenteerd met het wegnemen van digitale drempels in wijken en buurten. Oa. op thema’s als privacy en het koppelen van professionele, persoonlijke en sociale ICT-systemen in het zorg en welzijn domein. In 2018 en de daaropvolgende jaren werken we toe naar een open sociale netwerk standaard. stichting beter met elkaar | rapport beter met elkaar


MedMij ontwikkelde in 2016 onder andere standaarden voor medicatie, labuitslagen, allergieën en zelfmetingen. Basiseisen voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en ICT-systemen en een afsprakenstelsel voor MedMij deelnemers. Met als doel dat alle gegevens van een patiënt samen kunnen komen in één PGO. Waardoor de patiënt een beter beeld heeft hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkelt en zelf kan bepalen wie toegang krijgt tot de gegevens. Miles Ahead heeft vanaf begin 2017 de MedMij technische expertgroep begeleid in de eerste praktische uitwerking van het afsprakenstelsel (versie 0.1) en in het vaststellen van de roadmap voor de toekomst. Zodat de afgesproken structuren in afstemming komen met het werkveld. Daarnaast hebben we oa. onze inhoudelijke kennis over Koppeltaal ingebracht in het ontwerpproces en ICT-leveranciers actief betrokken en enthousiast gemaakt voor de verdere ontwikkeling. Door ook samen gelijk iets te maken hebben we er voor gezorgd dat de discussies anders werden en de vooraf vastgestelde theoretische kaders op basis van de uitkomsten zijn bijgesteld. In 2018 heeft MedMij gewerkt aan de afronding van het afsprakenstelsel (versie 1.0) en de beta versie (1.1) via ‘Proves’, waar partijen echt mee aan de slag kunnen. Wij hebben technische inhoudelijke ondersteuning geleverd en we zijn betrokken bij de ontwikkeling van implementatie bouwstenen in samenwerking met ICT-leveranciers. MedMij werkt met Nictiz en VZVZ aan de overdracht van de beheerorganisatie. medmij.nl


Centrale Voorzieningen softwareleveranciers bouwen samen aan vergelijkbare functionaliteiten. Promedico en Care2U hebben in 2015 het initiatief tot Centrale Voorzieningen genomen naar het voorbeeld van Koppeltaal. Miles Ahead coördineert en faciliteert de samenwerking en speelt een inhoudelijke rol bij ontwikkeling van de voorzieningen. Een organisch, open systeem waarbij ICT-leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke elementen. Zo kunnen de leveranciers sneller ontwikkelen, blijven de kosten laag en voldoet alles aan één standaard. Voor iedereen die dat wil is het eenvoudig om op elk gegeven moment op de voorzieningen aan te sluiten. In 2017 is de eerste centrale voorziening ‘zorgadresboek’ (ZAB) gerealiseerd. Het ZAB is in de eigen systemen van de initiatiefnemers gebouwd en door VZVZ in het landelijk dossier geplaatst, beschikbaar voor andere leveranciers. In 2018 zijn de initiatieven 'e-consult' en ‘datamanagement’ gestart. Miles Ahead onderzoekt de realisatie mogelijkheden en investeert samen met de leveranciers in de ontwikkeling. De community Centrale Voorzieningen bestaat uit een kring van actieve leden, een wisselend aantal ICT-leveranciers die daadwerkelijk initiatief nemen. Daaromheen een kring van partijen die geïnteresseerd zijn en periodiek op de hoogte worden gebracht van de resultaten. presentatie centrale voorzieningen


Koppeltaal is in 2013 ontstaan uit een initiatief van een aantal GGZ-instellingen en de investeringstak van een zorgverzekeraar. Met als doel eHealth games en apps te ontwikkelen voor een betere behandeling van cliënten in de GGZ. Het was bekend dat bij de ontwikkeling problemen zouden ontstaan met de uitwisseling van informatie tussen bestaande ICT-systemen. Miles Ahead heeft vanaf 2014 in samenwerking met de markt oa. de technische architectuur, de businesscases, proof of concepts, een ICT-leverancierscommunity, financieringen en het productmanagement van de grond gekregen en we zijn nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling. Het belangrijkste struikelblok voor de GGZ-instellingen zijn de eigen eHealth platforms en cliënt portalen. Door een game of app als behandelmethode toe te voegen moeten zij veel energie besteden aan het maken van een koppeling. De eerste oplossingen die werden ontsloten via Koppeltaal zijn ‘Kick Ass’ een game voor kinderen met autisme en ‘Journey’ een app voor verslaafden. In 2016 is Koppeltaal wereldwijd de eerste applicatie die in productie is gegaan met de open standaard HL7FHIR. Koppeltaal is zelf als standaard ondergebracht bij VZVZ in 2018 voor duurzaam beheer en schaalbaarheid van zorginsfrastructuren. Miles Ahead is nauw betrokken bij de overdracht en de ontwikkeling voor de komende jaren. Binnen de Stichting Koppeltaal zijn aanbieders, gebruikers en ICT-leveranciers verenigd en gewaarborgd van doorgroei en gebruik in de toekomst. koppeltaal.nl